Σκοπός

Ο Σύλλογος έχει ως κύριο σκοπό του την μελέτη, ανάπτυξη, ανάδειξη και διάδοση όλων των τεχνών και δραστηριοτήτων που παράγουν και ενσαρκώνουν Πολιτισμό.

Διαδίδει και προωθεί τις Ελληνικές Τέχνες από την εποχή της αρχαιότητας έως σήμερα και ευνοεί την Πολιτιστική Αναγέννηση και την ανοικοδόμηση του νεοελληνικού πολιτισμού που στηρίζεται στις οικουμενικές ιστορικές, πνευματικές και πολιτιστικές παραδόσεις της Ελλάδας.

Επιμελείται της ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, της προβολής των καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στους επί μέρους χώρους, επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των μελών και των φίλων στην πολιτιστική δημιουργία και ευνοεί την γνωριμία, την αλληλεγγύη και την δημιουργία κοινών δεσμών στην κοινωνική ζωή των Ελλήνων Δημιουργών.

Ασχολείται με την οργάνωση, διεύθυνση και διαχείριση εκθέσεων, συνεδρίων, διοργάνωση αποστολών στο εξωτερικό για θέματα της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε Πολιτιστικά Ιδρύματα και Κέντρα Πολιτισμού εγχώρια αλλά και στο εξωτερικό, προβάλλοντας τοιουτοτρόπως τη δράση του Συλλόγου και των μελών του.

Τηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου να κοινωνεί τους σκοπούς, τις δράσεις και τις φιλοδοξίες του συλλόγου, να αναρτά δημοσιεύσεις σχετικά με την διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, αποστολών συνεργασίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ανακοίνωση προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά Υπουργείο Πολιτισμού, Ιδρύματα Τέχνης και Καλλιτεχνών, Πολιτιστικά Κέντρα κλπ, ως και ανοίγει διαύλους επικοινωνίας ετέρους πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, ενώσεις καλλιτεχνών, μεμονωμένους καλλιτέχνες πάσης φύσεως κα εν γένει κάθε φίλο των τεχνών και των γραμμάτων σε εγχώριο, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Ενδιαφέρεται, προωθεί και συμμετέχει σε κάθε είδους προσπάθεια η οποία σχετίζεται με θέματα αξιών της ανθρώπινης ζωής, αλληλεγγύης, φιλανθρωπίας, σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αντιμετώπισης κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, κοινωνικής συνοχής κλπ.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons